ALV 2023

Kaart niet beschikbaar

Dag/tijd
Data - 19/03/2023
15:45 - 17:30

Locatie
Sociaal Cultureel Centrum Nederhorst den Berg


AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag algemene ledenvergadering (gehouden 19 maart 2022) *
4. Jaarverslag secretaris *
5. Jaarverslag penningmeester *
6. Verslag van de Kascommissie
7. Goedkeuring jaarstukken en décharge Bestuur
8. Verkiezing leden Kascommissie
De kascommissie bestaat uit Jan Willem Terpstra en Peter Nagtegaal. Marieke van Waas is reservelid. Jan Willem Terpstra is aftredend. Het bestuur wil voorstellen om Marieke van Waas te benoemen als zijn opvolger. Daarnaast dient er een nieuw reservelid gevonden te worden.
9. Verkiezing bestuursleden
Niek Buizer en Nancy Ackermann zijn niet aftredend. Marc Simon Visser en Colette Couwenhoven zijn aftredend en stellen zich weer verkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Marc Simon Visser en Colette Couwenhoven opnieuw te benoemen als bestuurslid.
10. Beleid
11. Organisatie activiteiten
12. Begroting 2023*
13. Vaststelling contributie 2023
Voorgesteld wordt de contributie ongewijzigd te laten op 15 Euro per jaar.
14. Rondvraag
15. Sluiting
* deze stukken kunnen voorafgaande aan de vergadering worden gedownload van het besloten gedeelte van de website onder het tabje “ledeninformatie” of op verzoek worden toegezonden.

Aanmeldingen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.